Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej motorového vozidla specifikovaného v kupní smlouvě (dále jen „automobil“), uzavírané mezi společností Eva Jirmásková, s.r.o. IČ: 75487365, se sídlem Luční 1370, 539 01 Hlinsko, jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „prodávající“) a právnickou nebo fyzickou osobou uvedenou v kupní smlouvě, jako kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“).

2. Prohlášení kupujícího

2.1 Kupující podpisem kupní smlouvy prohlašuje, že a) mu bylo prodávajícím umožněno uskutečnit s vybraným automobilem zkušební jízdu v délce nejméně 5 km tak, aby se mohl řádně seznámit s funkčností automobilu a s jeho technickým stavem, b) mu bylo prodávajícím umožněno prohlédnout si automobil před jeho koupí na rampě v prostorách prodávajícího, a to za účasti kupujícího i jím přizvaného odborníka, kterého byl kupující oprávněn kontrolou technického stavu automobilu a jeho prohlídkou pověřit.
2.2 Kupující prohlašuje, že je plněn seznámen se stavem předmětného automobilu a je mu znám zejména stav všech součástí podléhajících běžnému opotřebení, kterými jsou zejména brzdové destičky, pneumatiky, dále provozní kapaliny jako chladicí kapalina, motorový olej, převodový olej, brzdová kapalina, přičemž všechny tyto součásti se kupující zavazuje ihned po předání vozidla vyměnit.
2.3 Kupující si je vědom, že na základě předmětné kupní smlouvy kupuje použitou věc, která svými vlastnostmi odpovídá míře předchozího používání nebo opotřebení.
2.4 Kupuje-li automobil za finanční prostředky nacházející se ve společném jmění manželů, kupující prohlašuje, že informoval svého manžela/manželku o zamýšlené koupi automobilu dle kupní smlouvy za tyto finanční prostředky a že tento/tato s tím vyslovil/vyslovila souhlas. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškerou vzniklou škodu.

3. Odpovědnost za vady

3.1 Prodávající odpovídá za vady, které měl automobil v době přechodu nebezpečí škody na automobilu s výjimkou vad, které kupující s vynaložením obvyklé pozornosti musel poznat při uzavření kupní smlouvy a dalších vad uvedených v bodě 3.4 OP.
3.2 V souvislosti s odpovědností za právní vady automobilu prodávající prohlašuje, že automobil nepochází z trestné činnosti, že na automobilu nevázne zástavní právo nebo jiné právo třetí osoby, a že automobil není předmětem leasingu dle platné, účinné a dosud neukončené leasingové smlouvy. V opačném případě je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Práva vyplývající z odpovědnosti za právní vady může kupující uplatnit po celou dobu životnosti automobilu.
3.3 V souvislosti s odpovědností za jiné než právní vady automobilu prodávající prohlašuje, že automobil nebyl poškozen povodní, tedy především že automobil nestál delší dobu v zatopeném území, nebyl pod vodou, interiér nebyl zanesen blátem ani nánosy z povodní. V opačném případě je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
3.4 Prodávající v žádném případě neodpovídá za tyto vady: - vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měl automobil při převzetí kupujícím, - vady vzniklé po převzetí automobilu kupujícím, - vady, na které byl kupující výslovně upozorněn.
3.5 Práva vyplývající z odpovědnosti za vady nejsou převoditelná na třetí osobu a vůči prodávajícímu je oprávněn je uplatňovat pouze a výhradně kupující.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1 Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že kupující neuhradí řádně a včas kupní cenu za automobil.
4.2 V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakéhokoliv důvodu uvedeného v zákoně nebo těchto obchodních podmínkách
vrátí prodávající kupujícímu uhrazenou kupní cenu automobilu, a to oproti vrácení automobilu kupujícím prodávajícímu do jeho provozovny ve stavu, v jakém jej od prodávajícího převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. V případě, že kupující nesplní svoji povinnost vrátit prodávajícímu automobil ve stavu, v jakém jej od prodávajícího převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, zavazuje se uhradit prodávajícímu veškeré náklady na uvedení automobilu do takového stavu a veškerou škodu, která tím prodávajícímu vznikne. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku z titulu náhrady nákladů a škody dle předchozí věty oproti pohledávce kupujícího z titulu vrácení kupní ceny. V případě odstoupení od kupní smlouvy nemá kupující vůči prodávajícímu nárok na náhradu nákladů s vrácením automobilu, ledaže by šlo o důvodné odstoupení vyplývající z uplatnění odpovědnosti za vady. Kupující nemá nárok na úroky z peněžní částky vrácené mu prodávajícím.
4.3 Spotřebitel má právo v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí předmětu kupní smlouvy, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (zejména mimo obchodní prostory obvyklé pro dodavatelovo podnikání), a to bez uvedení důvodu a bez případné sankce ze strany dodavatele. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit dodavateli nejpozději do 14. dne od převzetí předmětu kupní smlouvy.
4.4 Spotřebitel je povinen věc, které se týká odstoupení od smlouvy, dodavateli vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
4.5 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel předmět kupní smlouvy předá.
4.6 V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4.7 Předmět kupní smlouvy je spotřebitel povinen vrátit s kompletní dodanou dokumentací, nepoškozený, čistý a nejevící známky používání, ve stavu a hodnotě, v jakém ho převzal. V případě, že vrácená věc nebude odpovídat stavu popsanému v předešlé větě, může dodavatel vrácenou kupní cenu poměrně snížit o část odpovídající snížené hodnotě vrácené věci.

5. Nabytí vlastnického práva k automobilu

5.1 Vlastníkem automobilu se kupující stává okamžikem nabytí účinnosti kupní smlouvy a uhrazení celé kupní ceny za automobil.

6. Předání automobilu a přechod nebezpečí škody na automobilu

6.1 Prodávající se zavazuje kupujícímu předat automobil nejpozději v den uhrazení celé kupní ceny. Od okamžiku převzetí automobilu kupující plně odpovídá za dodržování veškerých právních předpisů týkajících se provozování vozidel na pozemních komunikacích a zajistí, že nejpozději od tohoto okamžiku bude ohledně vozidla uzavřena pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, jinak odpovídá prodávajícímu za veškerou škodu, která mu tím vznikne (včetně pokut uložených příslušným orgánem).
6.2 Nebezpečí škody na automobilu přejde na kupujícího okamžikem převzetí automobilu kupujícím.

7 .Další ustanovení

7.1 Prodávající kupujícímu garantuje, že lze na území České republiky automobil přeregistrovat na kupujícího, a že tomu nebrání žádný záznam u příslušného orgánu státní správy. Tato garance se výslovně vztahuje pouze na území České republiky, přičemž prodávající zásadně nezajišťuje administrativní úkony spojené s registrací automobilu mimo území České republiky.
7.2 Kupující poskytuje prodávajícímu souhlas s pořízením kopie občanského průkazu, případně jiného předloženého osobního dokladu, v souladu s ust. § 15a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, popř. v souladu s § 2 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, za účelem zanesení prodávajícího do evidence zákazníků prodávajícího, příp. zajištění změn v registru silničních vozidel.
7.3 Kupující dobrovolně uděluje na dobu neurčitou až do odvolání svůj souhlas s tím, aby prodávající zpracovával jeho osobní údaje za účelem provedení změn v registru vozidel a za účelem nabízení obchodu, služeb či zákaznických výhod kupujícímu. Dále kupující potvrzuje, že byl poučen o oprávnění odmítnout poskytnutí svého souhlasu v případech, kdy jeho souhlas není pro plnění ujednání z příslušné smlouvy nezbytný. Prodávající má právo užívat statistické informace získané ze své činnosti (např. průměrný věk zákazníků, procentuální zastoupení profesní nebo vzdělanostní a další obdobné statistické a demografické údaje) pro propagaci vlastní činnosti i pro další účely související s poskytovanými službami. Bližší podmínky nakládání s osobními údaji a ochrany osobních dat se nacházejí na www.autohlinsko.cz. Toto ustanovení se použije pouze v případě, že kupující je fyzickou osobou.
7.4 Při financování koupě automobilu prostřednictvím úvěru či leasingu kupující bere na vědomí, že prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za nabídky či podmínky úvěru nebo leasingu sjednaných mezi kupujícím a poskytovatelem financování.
7.5 Ustanovení § 1798 až § 1800 OZ se na závazek mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 OZ, nepoužijí.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Odchylná ujednání uvedená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto OP.
8.2 Jakákoliv dohoda o změně kupní smlouvy vyžaduje písemnou formu a musí být podepsána oběma smluvními stranami.
8.3 Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se v otázkách výslovně neupravených kupní smlouvou nebo OP zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění, případně, je-li kupujícím spotřebitel, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
8.4 Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento den je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
8.5 Kupující je vázán zněním obchodních podmínek platných v době uzavření smlouvy.
8.6 Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2017.